Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mikä on Palvelukoti

Palvelukoti on pieni, hoidollinen yhteisö joka tarjoaa kuntoutumis- ja asumispalveluja, mielenterveydellisistä syistä, vammaisuudesta tai vanhenemisesta aiheutuvista syistä, erityistä tukea ja apua tarvitseville ihmisille. Koti muodostaa yksikön jossa pyritään jokapäiväisten taitojen aktiiviseen ylläpitämiseen. Toimintaperiaatteina korostuvat omatoimisuus, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Palvelukoti
on pehmeä lasku sairaalahoidon jälkeen normaaliin asumiseen ja elämiseen. Taitojen kehittyessä asukkaat voivat siirtyä itsenäisempään asumiseen, joillekin palvelukoti on lopullinen asumismuoto sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Palvelukodeissa on mahdollisuus järjestää myös määräaikaiskuntoutusta esim. omaishoitajan loma-ajaksl.
Palvelukodeissa asuu 7-12 asukasta kodin koosta riippuen. Palvelukotien henkilökunnalla on terveydenhuolto- tai sosiaalialan tai muu tarvittava ammattikoulutus. henkilökunta osallistuu säännöllisesti alan täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. Palvelukodissa jatketaan sairaalan kuntoutusosastolla aloitettua toimintaa eli luodaan niitä valmiuksia joiden turvin asukas selviää mahdollisimman itsenäisesti eri elämäntilanteissa usein pitkänkin sairaalassa olon jälkeen.

Kuntoutusmuodot

Palvelukodeissa asuminen on mahdollisimman kodinomaista. Kodeissa toteutetaan yhteisöhoitoperiaatetta. Vastuuta jaetaan asukkaalle hänen voimavarojensa mukaan. Asukas ei ole pelkästään passiivinen hoidon objekti vaan aktiivinen osallistuja. Kuntoutuksen voimavarana ovat asukaan terveet
alueet. Skitsofreniaa sairastavien pitkäaikaispotilaiden kuntouttaminen on sosiaalisten ja elämisen perustaitojen opettelua yhteiskuntaan sijoittumisen onnistumiseksi. Päivittäinen, ohjattu toimintaterapia lisää
käden taitoja, luovuutta ja toisten ihmisten huomioonottamista sekä hyväksymistä. Asukkaan suhde omaan hoitajaan on myös keskeinen hoitomuoto. Yhdessä työskentely, jolloin työntekijä toimii ohjaajana, johtaa vähitellen asukkaan itseluotamuksen kasvuun ja itsenäiseen työskentelyyn. Kuntoutumissuunnitelma pidetään joustavana ja asukkaan senhetkisiä tarpeita vastaavana. Lääkehoito on tärkeä perusta avohoidon onnistumiseksi. Lääkehoidon tarve saattaa kuitenkin vähetä kuntoutuksen edetessä.

Kustannukset

Palvelukodissa kuntoutuminen tulee asukkaalle ja yhteiskunnalle kustannuksiltaan edullisemmaksi kuin sairaalahoito. Taloudellisia seikkoja tärkeämpi on kuitenkin inhimillinen ja yksilöllinen kuntoutumismahdollisuus kodinomaisessa ympäristössä. Elämänlaatua, suhteita ystäviin, omaisiin ja kotiseutuun pystytään pitämään yllä. Avohoidon resurssit eivät kunnallisesti järjestettynä ole kuitenkaan vielä riittävät. Yksityiset palvelukodit ympäri Suomea tarjoavat palvelujaan tämän puutteen korjaamiseksi.

Suomen Palvelukotiliitto ry

Suomen Palvelukotiliitto ry on yli 10 vuotta sitten Puolangalla perustettu, mielenterveyskuntoutujien, vanhusten tai vammaisten kotikuntoutusta ja asumispalveluja järjestävien palvelukotien etujärjestö, jonka tehtävä on valvoa jäsenistönsä etuja sen ammattialaan kuuluvissa kysymyksissä ja ohjata sekä valvoa jäsenistöään.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin, järjestöihin ja viranomaisiin. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet Stakes, eri lääninhallitukset, Kuntaliitto, KELAja asiakaskuntien terveyden- ja sosiaalihuolto. Yhteistyötä on tehty myös eri potilasjärjestöjen kanssa. Palvelukotiliitto ry järjestää kokouksia, seminaareja, keskustelu- ja opintotilaisuuksia. Se antaa lausuntoja ja tekee aloitteita palvelukotien toimintaa liittyvistä asioista. Liitto järjestää erilaisia yhdistyksen sisäisiä opinto- ja virkistystilaisuuksia, sekä harjoittaa voittoa tavoittelematonta tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua ja koulutuksiin osallistuvilta kustannuksien omavastuuosuudet.
Ensimmäinen palvelukoti aloitti toimintansa Puolangalla 1983. Puolangan mallin mukaisesti käynnistynyttä palvelukotitoimintaa on tällä hetkellä ympäri Suomea, liiton jäsenenä yli 70 palvelukotia, eniten Oulun läänissä. Yksityisten palvelukotien toiminta tulee palvelurakenteen muutoksen myötä edelleen lisääntymään maassamme.

Lähde:

Suomen Palvelukotiliitto ry

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy