Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Taloudellinen turvallisuuden tunne ja yhteydet muihin ihmisiin ovat tärkeitä ikääntyvien terveydelle
Taloudellinen turvallisuuden tunne ja yhteydet muihin ihmisiin ovat tärkeitä ikääntyvien terveydelle

Taloudellinen turvallisuus, sosiaalinen osallistuminen sekä tieto siitä, että apua on tarvittaessa saatavissa, ovat merkittävästi yhteydessä siihen, kuinka hyväksi ikääntyvä ihminen kokee terveytensä Näin osoittaa Helsingin yliopistossa joulukuun alussa tarkastettava väitöstutkimus.

VTM Olli Nummela selvitti väitöstutkimuksessaan hyväksi koetun terveyden ja taloudellisten sekä sosiaalisten tekijöiden välisiä yhteyksiä ikääntyvillä miehillä ja naisilla eri asuinalueilla Päijät-Hämeessä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2002 osana Ikihyvä -tutkimus- ja kehittämishanketta. Tutkimukseen osallistui 2 815 henkeä, jotka olivat syntyneet vuosina 1926–30, 1936–40 ja 1946–50. Vastausprosentti oli 66.

Aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että luottamus muihin ihmisiin ja sosiaalinen osallistuminen ovat yhteydessä hyväksi koettuun terveyteen. Myös sosioekonomisella asemalla on yhteys hyväksi koettuun terveyteen, joskin yhteyden voimakkuus vaihtelee eri mittareita käytettäessä.

Nummelan tutkimus osoitti, että erityisesti kaupunkialueella asuvilla ikääntyvillä ihmisillä rahojen riittävyys oli merkittävässä yhteydessä hyväksi koettuun terveyteen.

Muilla alueilla tulos oli samansuuntainen, mutta niissä myös koulutus oli tärkeä tekijä. Enemmän kuin todellisista tuloista kysymys näytti olevan siitä, kuinka hyvin henkilö koki rahojen riittävän päivittäisiin menoihinsa sen jälkeen kun välttämättömät menot, esimerkiksi asumiskulut, oli otettu huomioon.

Kaupunkialueen naisilla oli miehiä parempi terveys, ja nuorimpien terveys oli vanhempia parempi.

Sosiaalinen osallistuminen ja mahdollisuus avun saamiseen olivat yhteydessä hyväksi koettuun terveyteen kaupunkialueella ja harvaan asutulla maaseudulla, ja myös maaseudun taajamissa tulos oli samansuuntainen. Kaupunkialueella luottamuksella muihin ihmisiin oli merkittävä yhteys siihen, kokiko henkilö terveytensä hyväksi.

Korkea sosiaalinen pääoma, joka ilmeni samanaikaisena korkeana luottamuksena ja sosiaalisena osallistumisena, oli yhteydessä hyväksi koettuun terveyteen kaupunkialueella. Muilla alueilla yhteys oli melko samanlainen, joskin hieman heikompi.

Yksittäisistä sosiaaliseen toimintaan osallistumisen muodoista taidenäyttelyissä, teatterissa, elokuvissa ja konserteissa käyminen olivat naisilla yhteydessä hyväksi koettuun terveyteen; miehillä taas yhteys löytyi opiskelun ja itsensä kehittämisen ja hyväksi koetun terveyden välillä.

Yllättävänä tuloksena Nummela pitää sitä, että naisilla aktiivinen osallistuminen hengellisiin tilaisuuksiin ja vapaaehtoistyöhön olivat negatiivisesti yhteydessä koettuun terveyteen. Yksi mahdollinen selitys on se, että osallistumiseen turvaudutaan sopeutumiskeinona terveyden heikentyessä.

Kokonaisuudessaan koetun terveyden alue-erot olivat pieniä, mutta siihen yhteydessä olevien tekijöiden merkitys vaihteli alueittain. Voimakas yhteys koettuun terveyteen oli taloudellisilla tekijöillä, mutta niiden huomioimisen jälkeen myös sosiaalisilla tekijöillä – muun muassa osallistumisella ja mahdollisuudella avun saantiin – oli edelleen selvä yhteys koettuun terveydentilaan.

Lähde: Helsingin yliopisto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy