Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Lääkkeiden väärinkäyttörikokset ovat kasvussa
Lääkkeiden väärinkäyttörikokset ovat kasvussa

Lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvät rikokset ja päihdekäyttö ovat lisääntyneet. Selkeästi suurin ilmitulleiden rikosten tekotapa on ollut reseptien väärentäminen. Poliisi arvelee tehdyn selvitystyön perusteella erään syyn kasvaneeseen trendiin olevan lääkkeiden käyttämisen arkipäiväistyminen.

Tällä tarkoitetaan sitä, että aikaisempaa useammin ihmiset haluavat turvautua suoraan lääkkeisiin sairauksiensa hoitamisessa. Tässä yhteydessä lääkkeiden käyttämisellä tarkoitetaan erityisesti PKV-lääkkeisiin turvautumista. PKV-lääkeaineiden päihdekäyttö tai muu pitkäaikainen käyttäminen, johtaa helposti vaikeaan riippuvuuteen.

Tiedot perustuvat Poliisin selvitystyöhön, jonka aineisto on pääsääntöisesti kerätty Oulun ja Lapin läänien alueilta. Lääkkeiden päihdekäyttöön liittyvän rikollisuuden ei kuitenkaan uskota poikkeavan maantieteellisesti.

Useimmiten lääkeaineisiin liittyvät rikokset ovat tulleet ilmi huumausainerikosten yhteydessä ja liittyneet ”sivujuonteena” huumausainekauppaan. Selvityksen perusteella näyttäisi tällä hetkellä siltä, että Suomessa on olemassa myös varsinaista lääkkeiden katukauppaa, joka liittyy ainoastaan lääkeaineiden kauppaamiseen.

Reseptiväärennysrikokset, joita on havaittu huumausainerikosten yhteydessä, ovat lisääntyneet Suomessa selvästi kuluvan vuoden aikana. Tämän vuoden syyskuussa näitä rikoksia oli tapahtunut 913, kun koko viime vuonna näitä tapahtui 731 ja vuonna 2006 698 kpl. Lääkkeet liittyvät huumausainerikoksiin aiempaa useammin.

Stakesin viime vuonna julkaisemista tiedoista käy ilmi, että päihdehuollon asiakkaista 42 % ilmoittaa lääkkeiden olevan kolmen ensimmäisen käytettävän päihteen joukossa. Alkoholia ensisijaisena päihteenä käyttäneistä 39 prosentilla lääkkeet ovat toisena tai kolmantena oheispäihteenä.

Lääkkeiden käytön arkipäiväistymisväitettä tukevat esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana olleet uutisoinnit vanhusten mielialalääkityksen suuresta määrästä muuhun Eurooppaan verrattuna sekä nuorten masennuksen ja siihen liittyvän lääkehoidon lisääntymisestä.

 Miten lääkkeet päätyvät katukauppaan?

Lääkeaineiden katukauppa eroaa huumausaineiden katukaupasta siinä suhteessa, että myytävää ainetta on mahdollista hankkia luvallisesti. Huumausaineet ovat täysin kriminalisoinnin piirissä, toisin kuin esim. huumausaineiksi luokiteltavat lääkeaineet, joita käytetään sairauden hoidossa ja ovat siltä osin laillisia.

Selkeästi suurimmaksi ilmitulleiden rikosten tekotaparyhmäksi, on osoittautunut reseptien väärentäminen. Osassa tapauksista poliisi on pystynyt osoittamaan, että hankituista lääkkeistä ainakin osa on päätynyt myyntiin. Väärennystapauksiin liittyen on havaittu, että myös väärennetyillä resepteillä on käyty myös kauppaa. Apteekit ovat avainasemassa väärennysten tunnistamisessa.

Selvitystyössä on havaittu, että reseptiväärennyksiin syyllistyneistä henkilöistä suurella osalla, on ollut aikaisemmin lääkärin määräämänä vastaava tai vastaavan tyyppinen resepti, jota on käytetty väärennöksen mallina. Lääkärien määräämien reseptien osalta on myös havaittu, että päihdekäyttöä varten lääkkeitä hankkivat henkilöt ovat ”kiertäneet” eri lääkäreillä hankkimassa lääkemääräyksiä lyhyen ajan sisällä. Joihinkin tapauksiin on liittynyt pitkäaikaisempi hoitosuhde .  

Vaikka paljastuneita lääkkeiden myyntitapauksia on vähän, voidaan saadun tiedon perusteella perustellusti olettaa, että päihdekäyttöön hankituista lääkkeistä vähemmistö jää yksinomaan lääkkeen hankkijan omaan käyttöön. Näistä hankituista lääkkeistä suurin osa päätyy ”kadulle” esim. myynnin, vaihtamisen tai kaverille antamisen kautta.

Lähde: Farmasian oppimiskeskus ry

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy