Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hyvä parisuhde kannattelee isiä
Hyvä parisuhde kannattelee isiä

Isät pohtivat vanhemmuuttaan, iloitsevat isyydestään ja haluavat käyttää aikaansa puolison ja perheen kanssa, näin kertoo MLL:n isäkysely.

Isän ei ole kuitenkaan aina helppoa ottaa paikkaansa tasavertaisena vanhempana. Isien kokemuksen mukaan äiti on edelleen se vanhempi, jota odotetaan neuvolaan ja jolta kysytään omat ja perheen kuulumiset.

MLL:n Mitä kuuluu isä -kysely herätti isien keskuudessa positiivista huomiota. Vastaajien kokemus on, että isiltä hyvin harvoin kysytään mitä heille kuuluu. Yhteensä 936 isää eri puolilta Suomea vastasi kyselyyn ja kertoi avovastauksissa laajastikin kokemuksiaan palveluista sekä ajatuksiaan isyydestä, parisuhteesta, omasta jaksamisestaan ja isille suunnatusta toiminnasta.

Isien ilot ja huolet

94 % vastanneista isistä kokee jaksavansa suhteellisen hyvin. Isien jaksamista tukee vuorovaikutuksellinen parisuhde, läheinen suhde lapsiin, lähipiiriltä saatava tuki, perheen sisäinen työnjako, riittävä oma aika, turvattu taloudellinen tilanne sekä toimiva työn ja perheen yhteensovittaminen. Työelämää isät eivät koe kovin perhemyönteiseksi. Monet isät potevat huonoa omaatuntoa lasten ja perheen kanssa viettämänsä ajan määrästä.

Isyyden suurimpia iloja ovat lasten kasvun ja kehityksen seuraaminen, lasten hellyyden osoitukset ja arkinen yhdessäolo. Isiä pohdituttaa eniten epävarmuus omasta isyydestä. Isät miettivät, ovatko he riittävän hyviä isiä ja miten kasvattaa lapset niin että heillä on riittävät eväät kohdata elämässä eteen tulevat haasteet ja toimia vastuullisesti. Myös perheen talous ja oma ajankäyttö mietityttävät isiä.

Parisuhde lujittuu tai murenee lasten myötä

Lasten syntymä vaikuttaa parisuhteeseen. Vastausten perusteella isillä on kahdenlaisia kokemuksia: vanhemmuus joko lujittaa tai murentaa suhdetta puolisoon.

Suhde yleensä lujittuu kun isä ja äiti jakavat tasapuolisesti vastuun lapsista, sopivat työnjaosta ja pystyvät avoimesti keskustelemaan parisuhteeseen liittyvistä asioista. Koetukselle parisuhde joutuu, kun kahdenkeskistä aikaa jää vähän ja läheisyys vähenee, vastuunotto on epätasapainossa tai isä kokee itsensä ulkopuoliseksi.

Vanhempien hyvä parisuhde on valtava voimanlähde koko perheelle. Siksi sitä pitäisi muistaa vaalia. Myös neuvolassa olisi hyvä pyrkiä tukemaan parisuhdetta jo raskausaikana ja vielä nykyistä enemmän seurata koko perheen hyvinvointia.

Tasavertainen vanhemmuus edelleen haaste

Isät kokevat tulevansa otetuksi tasavertaisesti huomioon vanhempana lasten harrastuksissa, päiväkodissa, koulussa ja leikkipuistossa. Sen sijaan neuvolassa isä saattaa jäädä edelleen sivusta katsojaksi, kun huomio kiinnittyy kokonaan äitiin ja lapseen. Yli puolelta isistä ei ole neuvolassa koskaan kysytty mitään omaan hyvinvointiin liittyvää asiaa. Isillä on kokemusta myös ylenpalttisesta huomiosta; mies on edelleen poikkeus esimerkiksi perhekerhoissa.

Isillä on tarvetta ja halua puhua vanhemmuuteen liittyvistä asioista ja halukkuutta osallistua esimerkiksi järjestöjen isätoimintaan. Erityisesti kiinnostavat isille ja lapsille suunnatut kerhot, retket ja leirit. Toiminnan järjestäjistä mieluisimmiksi mainittiin urheiluseurat, MLL, muut seurat ja kunta. Järjestäjätahoa tärkeämpää on kuitenkin toiminnan mielekkyys. Isät ovat halukkaita osallistumaan myös toiminnan suunnitteluun.

MLL:n Sosiaalikehityksellä teettämä isäkysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 22.9.–22.10. 2008 välisenä aikana. Kyselyyn vastaajat edustavat iän, koulutuksen, asuinalueen ja perhetilanteen mukaan varsin kattavasti erilaisia isiä. Kyselyn toteuttaminen liittyy MLL:n yhteistyöhön Familjeparasolletin ja Ensi- turvakotien liiton Miesten keskuksen kanssa.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy