Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Puolison kuolema ei huolestuta suomalaisia
Puolison kuolema ei huolestuta suomalaisia

Suomalaiset kokevat suurimmiksi uhkiksi omalle tai läheisten hyvinvoinnille tapaturman ja pitkäaikaisen sairauden. Tämä mieltä ovat melkein puolet Finanssialan Keskusliiton tuoreeseen vakuutustutkimukseen vastanneista henkilöistä.

Sen sijaan puolison kuolema ei huolestuta vastaajia kovinkaan paljon. Puolison kuollessa yksinhuoltajaksi jäämisen kokee uhkaksi vain 11 prosenttia vastaajista ja leskeksi jäämisen yleensä 20 prosenttia vastaajista.

Samaan aikaan puolison kuolemaan liittyvä lakisääteinen sosiaaliturva tunnetaan huonosti. Vain vajaa kolmannes ilmoittaa tuntevansa tämän turvan hyvin tai melko hyvin. Finanssialan Keskusliitossa arvioidaan, että ainakin osasyynä ilmiöön on väärä tai ylimitoitettu mielikuva yhteiskunnan tarjoamasta turvasta.

Suomessa kuolee vuosittain noin 10 000 työikäistä ihmistä. Monelle perheelle huoltajan kuolema merkitsee käytettävissä olevien tulojen dramaattista vähenemistä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen viimevuotisen selvityksen mukaan huoltajan kuoleman aiheuttama vaje kotitalouksien taloudellisessa turvassa on suuri. Vuosien varrella perheen elintaso laskee keskimäärin noin 143 000 euroa.

Vakuutustutkimuksen mukaan kuolemanvaraturvan sisältävien henkivakuutusten suosio on kasvanut neljän vuoden takaisesta vertailukyselystä. Noin 40 prosentilla vastaajista on nyt vapaaehtoinen henkivakuutus. Aikaisemmin sellainen oli joka kolmannella.  Henkivakuutuskorvausten suuruus on useimmiten 25 000 – 50 000 euroa. Tyypillinen korvausmäärä on kuitenkin nousussa; yli 50 000 euron korvausten osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2004.

Kuusi vastaajaa seitsemästä pitää vapaaehtoista henkivakuutusta tarpeellisena kaikille perheille, joilla on lapsia ja lainaa. Hieman yli puolet vastaajista pitää myös henkivakuutuksen maksuja kohtuullisina.

Vaikka kuolemanvaraturvan sisältävien henkivakuutusten kysyntä onkin kasvanut, ovat keskimääräiset korvaussummat silti vielä alimitoitettuja. Suurin osa kuolemanvaraturvan lisäyksestä tulee asuntoluottojen mukana otettavista lainaturvavakuutuksista. Minimivaatimus tietysti on, että lainat on pystyttävä hoitamaan mutta pitää muistaa, että lainaturva kompensoi usein vain osan siitä taloudellisesta vajeesta, jonka perheen huoltajan kuolema aiheuttaa.

Vakuutustutkimuksesta selviää myös, että noin joka toisella suomalaisella (55 %) on vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Osuus on kasvanut hiukan neljän vuoden takaisesta. Yli 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista pitää tapaturmavakuutusta tarpeellisena kaikille perheille, joilla on lapsia ja lainaa. Myös vakuutusmaksuja pidetään useimmiten kohtuullisina. Viidennes vastaajista pitää yhteiskunnan tarjoamaa sosiaaliturvaa riittävänä turvana tapaturma-asioissa.

Viidenneksellä vastaajista on vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus. Tämäkin osuus on kasvanut neljän vuoden takaisesta jonkin verran. Vaikka melko harvalla on vakuutus, pitää kolme vastaajaa neljästä sitä tarpeellisena perheille, joilla on lapsia ja lainaa. Tätä mieltä ollaan sitä useammin, mitä pienemmät talouden bruttotulot ovat. Lisäksi 62 prosenttia vastaajista pitää vakuutusta tarpeellisena myös yksin eläville.

Lähde: Finanssialan keskusliitto

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy