Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Syöpien lääke- ja sädehoidoissa jonkin verran viiveitä
Syöpien lääke- ja sädehoidoissa jonkin verran viiveitä

Syöpäleikkauksiin pääsee Suomessa yleensä nopeasti, mutta niihin pääsy vaihtelee jonkin verran sairaanhoitopiireittäin. Sen sijaan syövän lääkehoidon ja sädehoidon käynnistymisessä on jonkin verran viiveitä.

Tiedot käyvät ilmi Stakesin Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön Finohtan selvityksestä, joka tehtiin peruspalveluministeri Paula Risikon toimeksiannosta.

Stakesin selvityksen mukaan syöpähoitoon pääsyn viiveet johtuvat ennen kaikkea siitä, että osaavia ammattilaisia on liian vähän. Etenkin syöpälääkäreistä eli onkologeista on pulaa. Onkologien tarvetta lisäävät syöpätautien pitkittyvät seuranta-ajat, jotka ovat seurausta syöpien yleisyydestä ja parantuneista hoitotuloksista.

Puutetta on myös muun muassa radiologeista, fyysikoista, sytostaattipoliklinikoiden sairaanhoitajista ja teho-osaston hoitohenkilöstöstä. Tilanne paranisi sairaanhoitopiirien mielestä virkojen nykyistä paremmalla täyttöasteella ja perustamalla kokonaan uusia virkoja.

Selvitys osoitti, että sairaanhoitopiirin koko tai sijainti eivät juurikaan vaikuta syövän hoitoon pääsyyn. Ongelmat eivät myöskään näytä kertyvän vain muutamiin sairaanhoitopiireihin vaan viiveitä aiheuttavia tekijöitä on jonkin verran kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Syöpäpotilaiden hoitotilat vastaavat tarvetta vain neljässä sairaanhoitopiirissä ja myös sädehoitolaitteista on puutetta. Useissa sairaanhoitopiireissä hoitotilat ovat kooltaan ja sopivuudeltaan puutteellisia. Monissa piireissä kuitenkin suunnitellaan laite- tai tilauudistuksia. Jonojen purkamiseksi sädehoitoja annetaan eräissä sairaanhoitopiireissä myös iltaisin.

Sairaanhoitopiirien ja niiden syöpäklinikoiden käsitykset keinoista nopeuttaa syöpähoitoa ovat varsin samankaltaiset. Syöpähoitojen viiveitä voitaisiin vähentää parantamalla hoitoprosesseja ja tehostamalla hoidon porrastusta.

Alueellista yhteistyötä sairaanhoitopiirit pitivät toimivana. Sairaanhoitopiireissä on useita esimerkkejä hyvin toimivista, uudistetuista hoitoketjuista.

Syöpätautien hoidosta on saatavilla runsaasti tietoja. Hoitoviiveiden ja niiden syiden arviointi olemassa olevan tiedon avulla on kuitenkin hankalaa. Tämä johtuu siitä, että viiveet kertyvät monessa eri vaiheessa. Näitä vaiheita ei syöpätaudeissa ole totuttu tarkastelemaan edes yksitellen, saati kokonaisuutena. Kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa myös siksi, että syöpätaudit ovat moninaisia ja niiden diagnostiikka ja hoito jakautuvat lukuisille erikoisaloille.

Stakesin selvitys perustui kesällä 2008 sairaanhoitopiireille tehtyyn kyselytutkimukseen. Sairaanhoitopiirien piti arvioida, miten nopeasti potilaat pääsevät syöpähoitoihin ja miten ne aikovat poistaa hoitojärjestelmästä johtuvat viiveet syöpähoitoihin pääsyssä. Tietoja saatiin myös OECD:n ja Säteilyturvakeskuksen tilastoista sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työvoimaselvityksestä.

Lähde: Stakes

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy