Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Neuvolatoiminta kehittynyt myönteisesti osassa terveyskeskuksia
Neuvolatoiminta kehittynyt myönteisesti osassa terveyskeskuksia

Erityisesti Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä sekä väestöpohjaltaan yli 50000 asukkaan terveyskeskuksissa neuvolatoiminta on kehittynyt myönteisesti.

Myös joissakin muissa terveyskeskuksissa toiminta on parantunut. Uuden vuosituhannen aikana annetut valtakunnalliset ohjeet neuvolatoiminnasta ja terveyden edistämisestä suosituksineen ovat tukeneet terveyskeskuksia.


Myös seurantatiedot palvelujärjestelmästä ja valtakunnalliset neuvolapäivät ovat yhdenmukaistaneet toimintaa. Tiedot käyvät ilmi kansallisesta äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan selvityksestä.

Nyt valmistuneen selvityksen mukaan aiemmin lakkautettuja hoitotyön johtajien virkoja oli perustettu uudelleen. Näin toiminnan kehittämiseen on saatu lisää asiantuntevaa johtamista. Myös neuvolan terveydenhoitajien ja lääkäreiden määrä suhteessa asiakkaisiin oli parantunut valtakunnallisten suositusten suuntaisesti verrattuna vuoden 2004 tilanteeseen. Yhä useammassa kunnassa terveydenhoitajan työn tueksi on tullut perhetyöntekijöitä. Heitä tarvitaan kuitenkin vielä lisää. Haasteena on kehittää neuvolatoiminta osaksi perhepalvelukeskusten moniammatillista työskentelyä.

Neuvolan määräaikaiset terveystarkastukset ovat hieman lisääntyneet, lukuun ottamatta imeväisikäisten lasten terveystarkastuksia. Ainoastaan joka kolmas terveyskeskus noudattaa alle yksivuotiaiden terveydenhoitajatarkastusten määrissä suosituksia, puolet lääkärintarkastusten osalta. Pulmien varhainen tunnistaminen ja niissä tukeminen edellyttävät säännöllisiä tapaamisia.

Kotikäyntejä oli lisätty terveyskeskuksissa suositusten suuntaisesti erityisesti lapsen odotusvaiheessa. Kotikäynnit edistävät pulmien varhaista tunnistamista ja niissä auttamista sekä koko perheen kohtaamista. Perhevalmennuksia on sen sijaan vähennetty, ja muita vanhempainryhmiä on järjestetty hyvin vähän. Kuitenkin näitä toimintoja tarvittaisiin enemmän, koska perhevalmennus yleensä tavoittaa molemmat vanhemmat, valmentaa heitä synnytykseen ja tukee vanhemmuuteen kasvua. Vanhempainryhmät kanavoivat vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville. Suositusten mukaan neuvolan tulee kyetä tunnistamaan varhain erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet sekä kohdentamaan tukea heille. Erityistä tukea tarvitsevien seuranta on terveyskeskuksissa vielä vähäistä. Heidän tukemistaan vaikeuttaa riittämätön sopiminen yhteisistä toimintakäytännöistä.

Selvitykseen osallistui 187 terveyskeskusta, vastausprosentti oli 81. Selvitys on osa kansallista terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittämistä. Vertailukelpoinen tieto lasten ehkäisevistä terveyspalveluista auttaa kuntia seuraamaan omaa toimintaansa ja mahdollistaa valtakunnallisen seurannan.

Lähde: Stakes
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy