Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Fysiopsyykkinen rentoutusterapia

Rentoutusterapia SRT

Fysiopsyykkinen rentoutusterapia

Suomen Rentoutusterapian fysiopsyykkinen rentoutusterapia on terveyttä edistävä menetelmä, jonka tarkoitus on fyysisen voimaantumisen kautta tavoittaa mielen ja sisimmän tasapaino. Fysiopsyykkinen rentoutusterapia on rentoutuksen, hengityksen , kehon ja tunteiden yksilö ja ryhmämuotoinen hoitomenetelmä. Rentoutusterapia SRT työskentely perustuu koululääketieteen tietoihin ihmisestä fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena.

Suomen Rentoutusterapian viitekehys

Suomen Rentoutusterapian toiminnan ja koulutuksen viitekehyksenä on reichilainen terapia ja sosiaalisen oppimisen teoria. Reichilainen terapia on länsimaisten kehoterapioiden perusta. Rentoutusterapiassa keskitytään reichilaisen suuntauksen ydinajatukseen eli yksilön pyrkimykseen tavoittaa kokonaisvaltainen itsensä hyväksyminen. Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan ihmiset oppivat ajattelemaan, toimimaan ja tuntemaan tietyillä tavoilla. Oppimalla mitkä ajatukset ja tunteet vaikuttavat toimintaamme, voimme oppia tunnistamaan toimintaamme paremmin.

Rentoutusterapian työskentelyn pyrkimys on fyysinen voimaantuminen. Fyysisen voimaantumisen avulla on mahdollista tavoittaa mielen ja sisimmän sopusointu. Voimaantuminen toteutuu kehon emotionaalisen tilan tiedostamisella, sen ymmärtämisellä ajatuksen, tunteiden ja toiminnan tasolla. Nämä eri tasot tiedostamalla on yksilöllä mahdollista muuttaa toimintamallejaan itselleen myönteisimmiksi.

Suomen Rentoutusterapian menetelmät

Rentoutusterapia on rentoutuksen, hengityksen, tunteiden ja kehon omien rytmien kohtaamista ja kokemista omassa kehossa. Rentoutusterapiassa opetellaan uudelleen itsensä kuulemisen ja pysähtymisen taito. Rentoutusterapia on vuorovaikutuksellinen ja luova menetelmä itseohjautuvuuden ja yksilöllisen eheytymisen löytämiseen. Menetelminä ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset. Rentoutusterapia ei sisällä analysointia eikä suoranaista terapiaa. Yksilöt ja ryhmät voivat kokea fyysisen voimaantumisen vaikutukset terapeuttisina.

Rentoutusterapian tavoitteena on kehon autonomisen hermoston toiminnan sopusoinnun palauttaminen kosketuksen, toiminnallisten harjoitusten ja rentoutumisen avulla. Luonnollisen lepo-valverytmin toteutuessa kehon voimavarat palautuvat ja jaksaminen arjessa toteutuu. Rentoutusterapiassa rentoudutaan ja tiedostetaan kosketuksen avulla jännityksen aiheuttamia kehon tuntemuksia ja kohdataan niitä eri menetelmin. Tärkeää on tuntea ja kokea jännitysten aiheuttamat lukkiutumat omassa kehossaan ja vapautua niistä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Teksti lähde:
Suomen Rentoutusterapia

Koulutus

Rentoutusterapiakoulutus on aloitettu vuonna 1997. Suomessa rentoutusterapia on muotoutunut koulutukseksi tukeutuen mm. Tommy Hellstenin ja Meri Lehtisen kirjallisuuteen ja näkemykseen ihmisestä psyykkisenä, fyysisenä, henkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Rentoutusterapeuttikoulutus on Suomen Rentoutusterapian kehittelemä SRT - sisin rentoutuu, sinä rakennut™ koulutus- ja valmennusohjelma. Koulutuksen aikana opitaan viisi erilaista kosketukseen pohjautuvaa hoitomenetelmää, sekä perehdytään ryhmänohjaukseen rentoutusterapian keinoin. Jokaisessa koulutusjaksossa on teoriajaksot, hoitotapahtumia, sekä toiminnallisia harjoituksia.

Rentoutusterapiakoulutus on alku itsensä tuntemiseen ja sitä kautta alku toisten ihmisten ymmärtämiseen ja auttamiseen. Rentoutusterapia opettaa ymmärtämään ja tiedostamaan yksilöllisyyden ihmissuhteissa ja oman paikkansa yhteiskunnassa. Yksilöllisen kokemisen kautta on mahdollisuus oppia huolehtimaan itsestään, kehittää omia voimavarojaan, sekä tiedostaa omat rajansa. Oman kokemuksen ja saadun koulutuksen kautta on mahdollista olla tukemassa yksilöitä ja ryhmiä näiden kasvuprosessissa. Kurssit ja koulutus ovat myös vertaisryhmätyöskentelyä ja täten ne tukevat yksilön kasvua ja itseohjautuvuutta.

Perusopinnot

Koululääketieteen tutkinto tai koululääketieteen perusteet jotka sisältävät; anatomian, fysiologian, neurologian ja tautiopin, sekä psykologian ja psykiatrin perustiedot.

Aineopinnot

Lähiopintojaksot
Rentoutusterapiakurssit 1-13
Ohjattu etätyöskentely, sisältäen päättötyön
Asiakaskäsittelyt
Opiskelijan omat rentoutusterapian hoidot + reflektointi
Laadukas rentoutusterapiatyöskentely + reflektointi
Näyttökoe

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena terapeuttikoulutukseen on koululääketieteen tutkinto tai lääketieteen perusteiden opinnot. Lääketieteen perusteita voi opiskella terapeuttikoulutuksen ohessa. Rentoutusterapeutin koulutukseen osallistujat voivat olla terveydenhuollon ammattilaisia, sekä ammatillista lisäkoulutusta tarvitsevia eri hoitomuotojen edustajia. Rentoutusterapeuttikoulutuksen myötä on mahdollista työllistää itsensä myös yrittäjänä. Koulutus kestää noin 2 vuotta ja koostuu sekä lähi- että etäopiskelusta. (35 0v / 56 op)

Rentoutusterapian alkeet (peruskurssi 1 ja jatkokurssi 2) ovat avoimia kaikille ja ne voi suorittaa erikseen omana kokonaisuutena. SRT rentoutusterapeuttikoulutus syventää rentoutusterapiatietoutta koulutusosiosta 3. eteenpäin, mihin pääsyvaatimuksena on koululääketieteen tutkinto tai lääketieteen perusteiden opinnot.

Koulutusnimike

Koulutuksesta valmistuu nimikkeellä Rentoutusterapeutti SRT
tai diplomirentoutusterapeutti SRT

Lisäkoulutuksella voi tältä koulutuspohjalta valmistua terveysliikunnan ohjaajaksi nimikkeellä FVR- fyysisen voimaantumisen rentoutus ohjaaja.

Koulutuspaikka

Hotelli Petäys, Tyrväntö.
Hotelli Petäys sijaitsee noin 20 km päässä Hämeenlinnasta.
Muut koulutuspaikat sopimuksen mukaan järjestettäviä.

Kouluttaja

Suomen Rentoutusterapia
Ulla Ollikkala Rentoutusterapia SRT kouluttaja, ryhmänohjaaja
kuntohoitaja

Yhteystiedot

Suomen Rentoutusterapia
Kuninkaankatu 30 B 13
33200 Tampere
puhelin 0400 – 556800 /Ollikkala
www.suomen-rentoutusterapia.com
suomenrentoutusterapia@elisanet.fi
Suomen Rentoutusterapiayhdistys ry,
www.rentoutusterapiayhdistys.net

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy