Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Omaishoidon hoitopalkkiot yhtenäisiksi koko maassa
Omaishoidon hoitopalkkiot yhtenäisiksi koko maassa

Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa laativa työryhmä ehdottaa, että sopimusomaishoidosta säädetään laki, jossa määritellään muun muassa omaishoitajan hoitopalkkiot ja niiden myöntämisperusteet.

Palkkioluokkia olisi 2-3, ja palkkioiden tasoa korotettaisiin nykyisestä.
 

Työryhmä on saanut valmiiksi ohjelmaluonnoksen, josta voi antaa lausuntoja kesäkuun loppuun saakka. Myös muut kuin lausuntopyynnöt saaneet voivat toimittaa lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Erityinen painotus omaishoitajien jaksamisen tukemiseen


Omaishoito mahdollistaa iäkkäiden sekä kaikenikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kotona asumisen paitsi rahallisen palkkion myös tarkoituksenmukaisten palvelujen avulla.

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen ja jaksamisen tukemiseen. Omaishoitoa tukevia palveluja kehitetään muun muassa lainsäädännöllä, ohjauksella ja valvonnalla.

Lisäksi parannetaan palveluohjausta, nimetään vastuuhenkilö omaishoitajien tueksi, kehitetään omaishoitajien terveydenhuoltoa sekä turvataan kaikille sopimusomaishoitajille oikeus lakisääteiseen vapaaseen.

Omaishoito vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvupaineita


Suurin kustannusten kasvu, arviolta runsaat 264 miljoonaa euroa, aiheutuu sopimusomaishoitajien määrän lisäämisestä nykyisestä noin 40 000 henkilöstä 60 000 henkilöön. Toisaalta omaishoidon kehittämisen oletetaan tuovan säästöjä muissa palvelumenoissa. Noin 20 000 uutta sopimusomaishoitajaa merkitsisi julkisissa palveluissa merkittäviä säästöjä. Tällä hetkellä omaishoitajien tekemä hoitotyö säästää kuntien menoja arviolta 1,1 miljardia euroa.

Kustannuksia ja säästöjä koskevia arvioita täsmennetään lopullisessa ohjelmassa. Omaishoidon järjestämis- ja rahoitusvastuun jakautumiseen valtion ja kuntien kesken esitetään ohjelmaluonnoksessa kolme uutta vaihtoehtoista mallia.

Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma on vuosina 2014 - 2020 toteutettava ohjelma, jossa määritellään omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet sekä lainsäädännölliset ja muut kehittämistoimenpiteet. Ohjelma kattaa toimeksiantosopimukseen perustuvan omaishoidon (ns. sopimusomaishoidon), muun omaishoidon ja läheisavun. Ohjelma on suunnattu valtion, kuntien, kuntayhtymien, työelämän, järjestöjen ja seurakuntien päätöksentekijöille.

Lausuntoja toivotaan erityisesti omaishoidon määritelmästä ja omaishoidon eri muodoista, omaishoidon strategisiin tavoitteista ja sopimusomaishoidon vaihtoehtoisista järjestämis- ja rahoitusmalleista. Omaishoidon kehittämisohjelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy