Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Nuuskankäyttäjät eivät ole huolissaan terveyshaitoista - Läheiset kehottavat lopettamaan
Nuuskankäyttäjät eivät ole huolissaan terveyshaitoista - Läheiset kehottavat lopettamaan

Nuuskaa käyttäneiden ja kokeilleiden määrä on hieman vähentynyt, mutta yhä useammat eivät ole huolissaan nuuskan käytön terveyshaitoista.

 Kuitenkin vain harvat pitävät nuuskan käyttöä täysin haitattomana. Tiedot ilmenevät Taloustutkimuksen Suomen ASH:n toimeksiannosta tekemästä kartoitustutkimuksesta nuuskan käyttäjien keskuudessa.
 

Tuloksia verrattiin vuonna 2009 tehtyyn lähes vastaavanlaiseen kyselytutkimukseen.

Kuten vuonna 2009, suurin osa (67 %) ei ole koskaan yrittänyt tosissaan lopettaa nuuskan käyttöä ja vain kolmannes on yrittänyt lopettaa. Yleisimmin nuuskaaminen halutaan lopettaa terveydellisistä syistä. Lopettamishaluja lisäävät myös nuuskan vaikea saatavuus, rahan meno sekä se, että nuuskaaminen koetaan turhaksi tavaksi.

Haluttomuutta lopettaa nuuskan käyttö perustellaan nautinnollisella tavalla, josta ei haluta luopua. Lisäksi käyttö koetaan rentouttavaksi, rauhoittavaksi tai piristäväksi. Todellisuudessa on kyse vahvasta riippuvuudesta, johon liittyviä vieroitusoireita helpotetaan nuuska-annoksella.


Terveydenhuollon henkilöstö kehottaa harvoin lopettamaan

Vaikka viimeksi kuluneen vuoden aikana suurta osaa (40 %) nuuskaajista on kehotettu lopettamaan nuuskan käyttö, terveydenhuollon ammattilaiset kehottavat siihen turhan harvoin. Yleensä lopettamista ehdottaa läheinen. Jonkin verran lopettamiskehotuksia tulee myös ystäviltä tai kavereilta.

Terveydenhuollon henkilökunta voisi vaikuttaa lopettamispäätökseen paljon enemmän, jos asiakkaalta kysyttäisiin nuuskan käytöstä ja otettaisiin asia rohkeasti puheeksi.

Nuuskan käyttö yritetään lopettaa ilman ulkopuolista tukea: monella (45 %) ei ole ollut tukea eikä enemmistö (50 %) edes koe siihen tarvetta. Vain erittäin harva on saanut tukea muilta, tässä tapauksessa läheisiltään.

Kokeilunhalu houkuttaa

Kolme neljästä nuuskan käyttäjästä nuuskaa päivittäin tai lähes päivittäin, mutta vain joka kolmas nuuskan käyttäjä on huolissaan terveyshaitoista. Useimmiten pelätään suusairauksia ja syöpää. Kuitenkin vain reilu neljännes (27 %) haluaisi lopettaa nuuskaamisen, mutta valtaosa (48 %) ei. Niiden osuus, jotka eivät halua lopettaa nuuskan käyttöä, on lisääntynyt selvästi vuodesta 2009.

Käyttäjät mainitsevat aloittaneensa nuuskan käytön useimmiten kokeilunhalusta sekä rentoutuakseen ja lievittääkseen stressiä. Työpaikan tai ravintolan tupakointikiellon vain harvat (1-4 %) kertoivat olleen syynä nuuskan käytön aloittamiseen. Nuuskaa kokeilevat ja käyttävät herkimmin satunnaisesti tupakoivat. Heistä 38 % on kokeillut tai käyttänyt nuuskaa.

Valtaosa (55 %) nuuskankäyttäjistä ei tupakoi ja joka viides on lopettanut tupakanpolton. Tupakoinnin ohella nuuskaa käyttää 22 %. Nuuskankäyttäjistä tupakoi päivittäin 13 % ja satunnaisesti 15 %, heistä suurin osa tupakoi 1-14 savuketta päivässä. Nuuskan käytön lopettaneiden päivittäinen savukkeiden kulutus on muita suurempi.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–79 -vuotiaat suomalaiset, tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 5935 henkilöä, joista kohderyhmään (nuuskaa käyttäneet tai kokeilleet) kuului 809 henkilöä. Tarkoituksena oli selvittää nuuskankäyttäjien ja käytön lopettaneiden suhdetta nuuskaamiseen, sen aiheuttamiin terveyshaittoihin sekä lopettamishaluja ja tukihenkilöiden käyttöä. Lisäksi kartoitettiin nuuskankäyttäjien tupakointia, nikotiinittoman nuuskan käyttöä, nuuskan hankintapaikkoja, minkä tyyppistä nuuskaa käyttää ja miten sekä miksi on aloittanut nuuskaamisen. Tuloksia verrattiin vuonna 2009 tehtyyn lähes vastaavanlaiseen kyselytutkimukseen.


Lähde: Suomen ASH ry
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy