Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Tasavertaista turvallisuutta lapsille ja nuorille
Tasavertaista turvallisuutta lapsille ja nuorille

Kaikki lapset ja nuoret eivät ole tasa-arvoisessa asemassa turvallisuuden suhteen.

Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman ohjausryhmän kannanotossa kannustetaan kuntia toimimaan lasten ja nuorten tapaturmien, väkivallan ja itsemurhien ehkäisemiseksi siten, että suurimmassa riskissä olevat tunnistetaan ja huomioidaan toimien suunnittelussa.
 

Tukemalla koulutusta, työllisyyttä ja toimeentuloa voidaan tarttua myös lasten ja nuorten tapaturma-, väkivalta- ja itsemurhariskiin. Myös avun tarjoaminen vanhemman tai nuoren omiin päihdeongelmiin parantaa turvallisuutta.

Olemassa olevat, kaikille perheille, lapsille ja nuorille tarkoitetut palvelut mahdollistavat riskitekijöihin puuttumisen varhaisessa vaiheessa. Tällaisia palveluja ovat mm. neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja muut opiskeluhuollon palvelut. Näitä palveluja on resursoitava riittävästi ja huolehdittava henkilöstön ammattitaidosta. Palveluiden suunnittelussa on keskityttävä ongelmien ehkäisyyn ja kohdennettava niitä erityistä tukea tarvitseville sekä varmistettava sujuva yhteistyö eri viranomaisten kesken.

Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi neuvolasta tehtävät kotikäynnit ovat vaikuttava työmenetelmä tapaturmien ehkäisyssä. Kotikäynneillä voidaan perehtyä perheen tilanteeseen heidän omassa elinympäristössään ja miettiä yhdessä perheen kanssa mahdollinen tuen tarve. Olisi tärkeää, että kotikäyntejä hyödynnetään aktiivisesti terveydenhoitajien työssä.

Kuntien päätöksillä voidaan parhaimmillaan vähentää lasten eriarvoisuutta. Kunnissa on huolehdittava, että asuinalueet eivät eriydy asukkaidensa sosiaalisen aseman mukaan. Esimerkiksi harrastuksiin ja kouluun kulkemisen turvallisuus on varmistettava kevyen liikenteen väylillä tai hyvillä julkisilla kulkuyhteyksillä asuinalueesta riippumatta. Päätöksiä tehdessä tulisi kuulla lapsia ja nuoria sekä toteuttaa lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Kunnissa on myös varmistettava, että peruskoulun aikana kaikki lapset oppivat turvallisuuden kannalta tärkeät kansalaistaidot, kuten uimataidon. Myös erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille on taattava mahdollisuus osallistua mieluiseen harrastustoimintaan, joka parhaimmillaan luo pohjan onnistumisen kokemuksille ja turvallisille aikuissuhteille.

Lähde: THL


 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy