Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kolmannes kunnista tukee lasten kotihoitoa kuntalisällä
Kolmannes kunnista tukee lasten kotihoitoa kuntalisällä

Aiempaa suurempi osa kunnista tukee kuntalisällä lasten hoitamista kotona tai yksityisesti. Reilu 30 prosenttia kunnista maksaa kuntalisää kotihoidosta ja lähes 45 prosenttia yksityisestä hoidosta. Kaikki kunnat vastasivat Kuntaliiton kyselyyn keväällä 2012.

Lasten kotihoidon kuntalisää maksetaan 99 kunnassa ja se on suunnitteilla 6 kunnassa.
 

Kuntalisän suuruus on keskimäärin 148 euroa kuukaudessa per lapsi, mutta vaihteluväli on suuri. Alhaisimmillaan lisää maksetaan 50 euroa ja enimmillään 264 euroa lasta kohden.

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan 137 kunnassa ja se on suunnitteilla 5 kunnassa. Kuntalisän suuruus vaihtelee 50–747 euroa/kk/lapsi.

Valtaosa kuntalisää maksavista kunnista arvioi, että kuntalisällä on ollut vaikutusta kunnallisen päivähoidon kysyntään.

Vuorohoidon kysynnän on koettu vähenevän kuntalisän takia. Osa kunnista kokee, että aikuisten töihin lähtemistä on siirretty kuntalisän takia. Yksityisen päivähoidon kuntalisä on mahdollistanut perheille valinnanvapauden. Varsinkin haja-asutusalueella asuvat perheet ovat järjestäneet tuen avulla hoitajan kotiin. Myös yksityisen perhepäivähoidon kysyntä on lisääntynyt.

Palveluseteli purkaa päivähoitojonoja

Vasta 25 kuntaa ilmoitti, että kunnassa on käytössä päivähoidon palveluseteli. Kuitenkin 23 kuntaa suunnittelee palvelusetelin käyttöönottoa.

Kunnat myöntävät sekä tasasuuruisia että tulosidonnaisia palveluseteleitä päiväkoti- ja perhepäivähoitoon sekä avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuten esimerkiksi kerhoihin. Palvelusetelien suuruus vaihtelee eri kunnissa 70 ja 1374 euron välillä.

Lähes kaikki palveluseteliä käyttävät kunnat ilmoittivat, että palvelusetelillä on ollut vaikutusta kunnallisen päivähoidon kysyntään.

Palveluseteli on täydentänyt kunnallisia päivähoitopalveluja ja lisännyt yksityisen päivähoidon osuutta, mikä on purkanut päivähoitojonoja.

Sosiaalitoimesta opetukseen


Kuntaliitto kysyi kunnilta myös lasten päivähoidon hallinnoinnista. Yhä useammassa kunnassa päivähoito kuuluu opetustoimeen.

Päivähoito kuuluu sosiaalitoimeen 84 kunnassa (26 %), opetustoimeen 214 kunnassa (67 %) ja muuhun hallinnonalaan 22 kunnassa (7 %). Muu hallinnonala voi olla kuntayhtymä, kunnanhallitus, palvelulautakunta, lasten ja nuorten palveluiden lautakunta ja kunnallinen liikelaitos.

Lähde: Suomen kuntaliitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy