Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ennaltaehkäisevä toiminta on avainasemassa työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
Ennaltaehkäisevä toiminta on avainasemassa työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

Työelämän rattaat eivät pyöri ilman työkykyisiä tekijöitä. Parhaaseen tulokseen päästään toimimalla mahdollisimman ennaltaehkäisevästi.

Työkyvyn ylläpitämistä tukee monipuolinen yhteistyö, johon tarvitaan niin työntekijöiden, esimiesten, työsuojelun edustajien, henkilöstöhallinnon kuin ylimmän johdon osallistumista.
 

Usein hyvä työkyky yhdistetään hyvään terveyteen ja sairauden puuttumiseen, ja työkyvyn ongelmat liitetään sairauksiin. Todellisuudessa asia ei ole näin mustavalkoinen. Reilulla kolmanneksella työikäisistä suomalaisista on vähintään yksi lääkärin toteama pitkäaikaissairaus, mutta useimmat heistä ovat täysin työkykyisiä. Sairauden vuoksi osatyökykyinen henkilö selviytyy työstään yleensä hyvin työhön kohdistuvien järjestelyjen avulla.

Työkyky on monen tekijän summa: siihen vaikuttavat terveydentilan lisäksi esimerkiksi ammatillinen osaaminen, työmotivaatio ja monet työhön liittyvät tekijät kuten työn sisältö, työyhteisö ja esimiestyö.

Työkyvyssä on kysymys työn asettamien vaatimusten ja työntekijän edellytysten välisestä tasapainosta. Yksilön työkykyä voidaan siis edistää myös itse työhön kohdistuvien muutosten avulla, jotka auttavat työntekijää jatkamaan työssä.

Terveystarkastus tunnistaa ja ennaltaehkäisee

Työterveyshuollossa perinteisin yksilöön kohdistuvan ennaltaehkäisevän toiminnan muoto on terveystarkastus. Niissä tunnistetaan työhön liittyviä oireita ja sairauksia, yleisten kansansairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien tai diabeteksen riskiä, kiinnitetään huomiota työssä jaksamiseen ja fyysiseen kuntoon sekä tuetaan henkilöä terveyttä ja hyvinvointia edistävissä valinnoissa, joilla on myönteisiä vaikutuksia myös hänen työkykyynsä.

Esimerkiksi tiedetään, että noin neljännes miljoonalla suomalaisella on todettu diabetes ja arvioidaan, että yhtä moni sairastaa sitä tietämättään. Lisäksi suurella joukolla on diabeteksen esiaste. Varsin kohtuullisilla elämäntapamuutoksilla voidaan estää tai hidastaa diabeteksen kehittymistä, kunhan riski ensin tunnistetaan vaikkapa terveystarkastuksen perusteella.

Pienillä valinnoilla suuria vaikutuksia

Työkyvyttömyyseläketilastoissa mielenterveyden häiriöt ovat nousseet ykköseksi ohi tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien. Kummassakin sairausryhmässä voi olla taustalla työstä aiheutuvia tekijöitä, ja työhön kohdistuvilla toimilla ja muutoksilla voidaan vaikuttaa niiden puhkeamiseen tai ainakin vähentää niiden aiheuttamaa haittaa, joka pahimmillaan aiheuttaa työkyvyn pysyvän menetyksen.

Tiedetään, että työkyvyn ollessa uhattuna pelkät yksilöön kohdistuvat hoito- ja kuntoutustoimet eivät välttämättä riitä, vaan henkilön jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseksi tarvitaan myös työhön suunnattuja muutoksia.  Tässä työpaikan ja työterveyshuollon välisellä yhteistyöllä on paljon saavutettavaa, kun yhdessä haetaan ratkaisuja työkyvyn ongelmiin.

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää huolehtia työpisteen hyvästä ergonomiasta ja valita käyttäjäystävällisiä työvälineitä. Myös työntekijän oma toiminta ratkaisee: kannattaa valita turvalliset työmenetelmät, käyttää apuvälineitä ja suojaimia, jos niitä tarvitaan, tauottaa työtä ja tehdä elpymisliikkeitä työn lomassa sekä huolehtia omasta kunnostaan myös vapaa-ajalla.

Työpaikoille rakennetut varhaisen tuen mallit tähtäävät siihen, että ongelmat otetaan puheeksi jo tunnistusvaiheessa ja niihin etsitään ratkaisuja ennen isompien murheiden kehittymistä. Ennakoivasti toimiva työterveyshuolto tarjoaa näissä tilanteissa ratkaisuja työntekijöiden hyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittämiseksi ja edistää näin työntekijöiden työkykyä.

On muistettava, että myös työntekijän elämäntavoilla ja omilla valinnoilla on merkitystä. Kysymys on useimpien tuntemista perinteisistä keinoista: terveellisestä ruokavaliosta, säännöllisestä liikunnasta, painon hallinnasta, riittävä unesta, tupakoimattomuudesta, kohtuudesta alkoholin käytössä sekä palautumisen mahdollistavasta tasapainosta työn ja vapaa-ajan välillä.

Lähde: Terveystalo

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy