Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Tiemelu ja liian kuuma kesäinen huoneilma ärsyttävät yhä useampia suomalaisia
Tiemelu ja liian kuuma kesäinen huoneilma ärsyttävät yhä useampia suomalaisia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toisen valtakunnallisen asumisterveyttä ja -turvallisuutta koskevan ALTTI-kyselyn alustavien tulosten mukaan tiemelusta kärsivien asukkaiden määrä on kasvanut hieman.

Sen sijaan liian kuumasta kesäisestä huonelämpötilasta kärsivien osuus on noussut alle kolmanneksesta 45 prosenttiin. Toisaalta liian kylmästä talvisesta huonelämpötilasta kärsivien osuus on säilynyt ennallaan eli alle 10 prosentissa.
 

Kysely osoittaa, että esimerkiksi kosteus- ja homevaurioita ilmoittaneiden tai sisäilman laatuun tyytyväisten osuus ei ole muuttunut. Sen sijaan kyselyyn vastanneiden yleinen tyytyväisyys asuntoonsa on parantunut lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Asukkaat kokevat tarvitsevansa vähemmän tietoa muun muassa kosteus- ja homevaurioihin, juomaveden laatuun sekä sisäilman epäpuhtauksiin liittyvistä asioista verrattuna edelliseen kyselyyn. Sitä vastoin asukkaiden tiedontarve radoniin ja asunnon ilmanvaihtoon liittyvissä kysymyksissä ei ole pienentynyt: siksi erityisesti näihin kysymyksiin liittyvää tiedottamista voisi jatkossa tehostaa.

THL:n Asumisterveyteen ja rakennusten terveellisyyteen keskittyvä tutkimusryhmä on tutkinut asumisterveyttä jo yli kuuden vuoden ajan. Tutkimus perustuu asukkailta kerättyyn tietoon. ALTTI-tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota myös sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Tällöin on tutkittu sosiaalisten tekijöiden kuten iän, sukupuolen, siviilisäädyn, koulutuksen, ammattiryhmän ja asunnon hallintamuodon yhteyttä asumisterveyteen. Asunnon hallintamuoto näyttäisi olevan vahvimmin yhteydessä asumisterveyteen: vuokra-asunnoissa asuvat pitävät asumisterveyteen liittyviä olosuhteita keskimäärin huonompina kuin omistusasunnoissa asuvat.

Kysely lähetettiin noin 3000 henkilölle. Asumisterveydessä ja -turvallisuudessa tapahtuneita muutoksia arvioidaan vertaamalla vuoden 2011 kyselyn tuloksia vuoden 2007 kyselyn tuloksiin. Tutkimusta rahoittavat THL sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osana valtakunnallista lähiöohjelmaa.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy