Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suomen modernit ja psykologiset vyöhyketerapeutit
MODERNI VYÖHYKETERAPIA ( MVTModerni vyöhyketerapia keskittyy ensisijaisesti ihmisten erilaisten fysiologisten vaivojen, kipujen ja sairauksien hoitamiseen. Koska hoito on hyvin rentouttavaa ja stressiä vähentävää, monet hakevat hoitoa sairauksien ennaltaehkäisyyn.


Hoidon alussa terapeutti tekee ns. vyöhykeanalyysin, jossa hoidettavan keholta haetaan kipupisteitä tai muulla tavoin ilmeneviä häiriökohtia. Tämän vyöhyke-
analyysin perusteella laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Vyöhykeanalyysissa selviää myös häiriöiden kroonisuus.


Aluksi hoidetaan yleensä raajat ja niska, erityisen hyvin käsivarret ja ranteet,
sekä jalat ja nilkat, koska kipujen ”ulosmenoreitit” ovat raajoissa. Pelkistäen ja yksinkertaistaen: vyöhyketerapiahoidossa hoitaja avaa hoidettavan asiakkaan energiaratojen kipupisteitä, energioiden vapaata virtaamista haittaavia tukoksia. Hoitomenetelminä käytetään kahden pisteen polaarista käsittelyä, vyöhykeratahierontaa sekä magneeteilla ja mikrovirralla hoitamista.


Modernilla vyöhyketerapialla on saatu hyviä hoitotuloksia monien fysiologisten häiriötilojen ja esim. stressin aiheuttamien oireiden hoidossa. Mm. niska- ja selkäkipuiset samoin kuin erilaisista kroonisista sairauksista kärsivät saavat Modernista vyöhyketerapiasta helpotusta. Erityisen hyviä tuloksia on viime aikoina saatu myös synnytyskipujen lievittämisessä. Myös vauvat ja lapset hyötyvät vyöhyketerapiahoidosta, varsinkin koliikkivauvojen hoitotulokset ovat olleet rohkaisevia.


PSYKOLOGINEN VYÖHYKETERAPIA ( PVT )
 


Torjutut tunteet vaivaavat


Torjutut tunnekokemukset ”varastoituvat” ihmisen keholle häiriten energioiden virtausta. Nämä häiriöt ilmenevät mitä moninaisimpina kipuina ja vaivoina, jopa sairauksina ja tauteina. Esimerkiksi rintakehän energian häiriötiloilla on merkittävä vaikutus monien sairaustilojen syntyyn, mm. angina pectoris, astma ja psoriasis saattavat liittyä tähän tasoon ja olla siten pitkäaikaisen ahdistusstressin seurausta.


PVT-terapiassa yhtenä lähtökohtana on elämänkaariteoria. Sen mukaan ihmisen kehon 18 toimintatasoa liittyvät hänen elämänkaareensa 18 vuoden rytmin mukaisesti. Tämä rytmi on löytynyt tutkittaessa tuhansien ihmisten elämänkaaria ja verrattaessa niitä heidän kehonsa toimintatasoihin ja mm. niissä esiintyviin häiriöihin ja vaivoihin. Ihmisen tunne-elämän luonnollinen kehitys voi häiriintyä missä tahansa elämän vaiheessa. Erityisen tärkeä elämänvaihe ihmisen tulevan tunne-elämän ja muunkin kehityksen kannalta on varhainen lapsuus, varsinkin hänen kuusi ensimmäistä elinvuotta. Jos ihminen ei voi purkaa välittömästi ( negatiivisia ) tunnekokemuksiaan, ne jäävät hänen kehonsa tunnemuistiin elämänkaaren vaihetta vastaavalle toimintatasolle. Tästä aiheutuu monenlaisia häiriöitä, ongelmia, vaivoja ja vaikeuksia myöhemmin elämässä. Ihminen ikään kuin toistaa mitä moninaisimmin tavoin niitä kokemuksia, jotka häiriön ovat aiheuttaneet. Nämä häiriöt – kohtaamattomat, purkamattomat tunnekokemukset, traumat – voivat oireilla joko fyysisellä, emotionaalisella tai mentaalisella tasolla tai niillä kaikilla. Hyvin usein ne aiheuttavat ongelmia myös pari- ja muissa ihmissuhteissa.


PVT-hoidossa ihminen johdatetaan kohtaamaan ja kokemaan nämä patoutuneet tunnekokemukset. Tämä elämyksellinen muistiin ja tietoisuuteen palauttaminen auttaa ihmistä ymmärtämään noita tunnekokemuksia myös aikuisen näkökulmasta. Hän voi kohdata nuo tunteet, purkaa ne ja vapautua niistä pysyvästi. Se parantaa.Elämänkaari


PVT-hoidon alkaessa hoidettavasta tehdään ns. elämänkaarianamneesi; kartoitetaan hänen elämänsä tapahtumia eri elämän vaiheissa. Nämä tiedot sijoitetaan hänen elämänkaarelleen. Jopa sikiövaiheen tapahtumia ja suvun perimää pyritään selvittämään siinä määrin kuin se on mahdollista. Näitä tietoja täydennetään hoidon edetessä. Hoito auttaa palauttamaan mieleen unohtuneita ja torjuttuja asioita ja kokemuksia. Niiden etukäteen muistaminen ei ole hoidon kannalta olennaista.


PVT-hoidon kulku


PVT-hoito lähtee tiedostamisen mahdollisuuksien elvyttämisestä keskustelemalla. Tämän jälkeen aletaan avata lukkiutuneita tasoja ja ratoja. Näin annetaan torjutuille tunteille ja muistikuville mahdollisuus nousta tietoisuuteen.


Mitä syvemmälle ihmisen elämän torjuttuihin tunteisiin mennään, sitä enemmän vaaditaan niin hoidettavalta kuin hoitajaltakin. Traumaattisten tunnekokemusten aktivoiminen, niiden mieleen palauttaminen, voi olla vaikeaa. Ihminen on lukinnut ja torjunut ne syvälle pois tietoisuudestaan. Mitä kauempana menneisyydessä nuo kokemukset ovat, sitä vahvemman kotelon ihminen on niiden päälle luonut.


Tietoisuuteen palautuvat tunnekokemukset eivät saa lähteä vyörymään liian voimakkaasti. Niiden hallittu kohtaaminen ja purkaminen on tärkeää. Tunteet eivät myöskään saa niin sanotusti jäädä ”päälle” vaan ne on pyrittävä ”tyhjentämään” kokonaan pois, mieluiten hoitajan läsnä ollessa. PVT-hoito tapahtuu hoidettavan itsensä määräämässä tahdissa. Hän on itse itsensä terapeutti ja tulkitsija.


Hoitojakson pituus vaihtelee muutamasta hoidosta joihinkin kymmeniin hoito-
kertoihin. Vaikeimmissa tapauksissa hoitojaksot voivat kestää muutamia vuosia. Hoitojen välit vaihtelevat viikoista kuukausiin.Kenelle?


PVT-terapia on hyväksi todettu hoitomuoto mitä moninaisimpien psyykkisten ja tunne-elämän ongelmien samoin kuin monien psykosomaattisten vaivojen parantamiseksi. Varsinaisissa psykooseissa tai voimakasta psyyken lääkitystä käyttäville henkilöille PVT-terapiaa ei juurikaan ole käytetty. Heidän hoitamisensa vaatii yhteistyötä psykiatrien, psykoterapeuttien ja mielenterveystoimistojen kanssa.


Koulutus


Luontaislääketieteen Instituutti KAIRON kouluttaa sekä Modernit vyöhyketerapeutit, että Psykologiset vyöhyketerapeutit.


MVT-terapeutin opinnot kestävät 2 – 3 vuotta. Niihin sisältyy perusteellinen koululääketieteen opiskelu. Opintojen kestäessä opiskelijat tekevät runsaasti harjoitushoitoja ja ovat itse niiden kohteena. MVT-terapeutin diplomin saamisen edellytyksenä on loppuunsaatettujen opintojen lisäksi hyväksytyn diplomityön tekeminen.


PVT-terapeutiksi voi opiskella vain MVT-terapeutin diplomin omaava. PVT-jatko-opinnot kestävät noin 2,5 vuotta. Myös PVT-opintoihin sisältyy runsaasti harjoitus-hoitoja. Näiden ansiosta opiskelijat käyvät läpi omia psykologisia prosessejaan jo koulutuksen aikana.


Suomen Modernit ja Psykologiset Vyöhyketerapeutit r.y.

Puh. joht. Paula Eliasson

Puh. 09-728 1290

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy