Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kalsium ja D-vitamiini vähentävät lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuutta
Kalsium ja D-vitamiini vähentävät lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuutta

Lonkkamurtuman jälkeen D-vitamiinia tai kalsiumin ja D-vitamiinin yhdistelmävalmisteita tai osteoporoosilääkkeitä käyttäneiden potilaiden kuolleisuus oli neljänneksen pienempi kuin ilman lääkehoitoa jääneiden kuolleisuus.

Valmisteiden samanaikainen käyttö näytti parantavan lonkkamurtumapotilaan ennustetta entisestään.

Näitä lääkkeitä määrättiin kuitenkin vain alle kolmasosalle kotiutuneita lonkkamurtumapotilaita, vaikka Käypä hoito -suosituksen mukaan niitä olisi tullut määrätä lähes kaikille.

Lonkkamurtuma on osteoporoosin vaikein seuraus, koska murtuma edellyttää lähes aina leikkaushoitoa. Ennen murtumaa kotona asuneista lonkkamurtumapotilaista peräti neljäsosa päätyy pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai jää pysyvän avun varaan ja 20-30 prosenttia kuolee murtuman jälkeisen vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan miehillä, jotka olivat lonkkamurtuman jälkeen saaneet pelkkää D-vitamiinia tai kalsiumin ja D-vitamiinin yhdistelmävalmistetta, kuolleisuus oli vuoden seurannan aikana 26 prosenttia pienempi kuin ilman lääkehoitoa jääneillä potilailla. Pelkän osteoporoosilääkityksen saaneiden naisten kuolleisuus oli 21 prosenttia pienempi. D-vitamiinin tai kalsium ja D-vitamiinivalmisteiden nauttiminen yhdessä osteoporoosilääkkeen kanssa paransi potilaiden hoitoennustetta entisestään.

Tutkimuksessa hyödynnettiin PERFECT-lonkkamurtuma-aineistoa, jossa on yhdistetty tiedot hoitoilmoitusrekisteristä, kuolinsyyrekisteristä ja erityiskorvausoikeuksien ja lääkekorvausten rekisteristä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2000–2007 lonkkamurtuman vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden ja sairaalasta kotiutuneiden yli 50-vuotiaiden potilaiden, joita oli 23 615, sairausvakuutuksesta korvattuja lääkeostoja.

Valtaosa ilman lääkehoitoa

Tutkimuksen mukaan vuonna 2007 kotiutuneista lonkkamurtumapotilaista ainoastaan joka kolmas nainen ja joka kymmenes mies sai osteoporoosilääkettä. Sairausvakuutuksesta korvattua kalsium- ja D-vitamiiniyhdistelmävalmistetta tai D-vitamiinia osti vain joka viides nainen ja joka kahdeksas mies.

Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen mukaan näitä lääkkeitä tulisi kuitenkin määrätä lähes kaikille kotiutuville lonkkamurtumapotilaille osana kokonaisvaltaista hyvää hoitoa. D-vitamiinilisällä parannetaan lihaskuntoa ja estetään kaatumisia. Osteoporoosilääkkeillä ehkäistään uusia murtumia.

Lähde: THL

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy