Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ratsastusterapia

Hevonen elävänä olentona, sen lämpö ja liikkeiden rytmi, ovat yhdistelmä tekijöitä, joilla on ainutkertainen vaikutus. Ratsastusterapia on ratsatusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se tukee ja täydentää sosiaalisen, kasvatuksellisen, lääkinnällisen ja psykiatrisen kuntoutuksen tavoitteita.

Kuntoutusmuotona ratsastusta ryhdyttiin kehittämään toisen maailmansodan jälkeen ja se on tänä päivänä hyväksytty kuntoutusmuoto ympäri maailman. Suomen Kuntoutusliitto toi toiminnan Suomeen 1970-luvun alussa vammaisratsastuksen nimellä ja vuonna 1988 aloitti ratsastusterapia-koulutuksen. Ratsastusterapia erotetaan nykyään vammaisratsastuksesta, joka on harrastustoimintaa.

Ratsastusterapiassa vaikuttavat tekijät

Hevonen on yhteistyöhaluinen ja sosiaalinen olento, johon on helppo ottaa kontakti. Toimiminen hevosen kanssa on palkitseva kokemus, joka motivoi jatkamaan yhteistyötä. Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin ihmisen kävelyssä. Kun hevoseen ja sen liikkeisiin
yhdiste-tään lämpö, joka on 1,5 astetta ihmisen ruu-miinlämpöä korkeampi, saa-daan aikaan vaikutus, jota on mahdoton jäljitellä mekaanisesti. Hevosen liike vaikuttaa tunto-, tasapaino- ja liikeaisti-järjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehosta, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Hevonen tarjoaa lisäksi hyvin monipuolisia haju-kuulo ja näköaisti kokemuksia.

Ratsastus-terapian tavoitteet

Ratsastusterapia kehittää monipuolisesti kaikkia motoriikan osa-alueita. Kestävyys kehittyy etenkin maastossa liikuttaessa ja käsien käyttö tallityöskentelyssä sekä hevosta hoitaessa. Ratsastusistunta on hyvä alkuasento harjoittaa pään ja vartalon hallintaa sekä tasapainoa. Samalla kun liikkuva hevonen vaatii ratsastajalta aktiivista reagointia, sen liikkeet mobilisoivat etenkin lonkkia, lantiota ja selkärankaa.
Hevosen tasaisen rytmikäs käynti vaikuttaa lihasjänteyteen edullisesti, vähentämällä spastisuutta ja samanaikaisesti kohot-tamalla vartalon jäntevyyttä. Ratsastusterapialla voidaan vaikuttaa edullisesti myös hengitykseen ja puheen tuottamiseen. Hevosen kanssa työskentely sekä maasta käsin että ratsailta tukee avaruudellisten suhteiden kehittymistä.
Hevosen selässä liikuntavammainen, joka ei pysty kävelemään saa sensomotorisen kokemuksen kävelystä. Liikuntavammaisilla on ratsastusterapian tavoitteena usein kävelyn harjoittaminen. Vammaisille, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, ratsastusterapiassa korostuvat vuoro vaikutukselliset tavoitteet.
Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät tunne-elämää sekä rehellistä ja aitoa kommunikaatiokykyä.
Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.
Ratsastusterapialla on myös kasvatuksellisia tavoitteita mm. itsehillinnän kehittyminen, kes-kittymiskyvyn parantuminen ja ohjeiden noudattaminen. Hevonen talliympäristöineen antaa toiminnalle selkeät rajat ja tarjoaa kokonaisvaltaista, monipuolista ja konkreettista toimintaa. Pelon voittaminen, onnistumisen elämykset ja luottamus omiin kykyihin vahvistavat omaa minää ja itsetuntoa. Terapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Pyrkimyksenä on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiväiseen elämään.
Ratsastusterapian ensisijainen vaatimus on turvallisuus, jonka edellytys on luottamus ja vuorovaikutus ratsastajan, hevosen ja terapeutin välillä. On ehdottoman tärkeää että terapian toteuttajalla on ratsastusterapia-koulutus ja hevonen on toimintaan sopiva ja siihen koulutettu.

Ratsastusterapia- koulutus

Pääsyvaatimuksena on vähintään opistotason koulutus opetus- sosiaali- tai terveydenhuollon alalta, vähintään kahden vuoden työkokemus sekä vankka he-voskokemus ja ratsastustaito. Koulutuksen pituus on 25 opintoviikkoa. Se jakautuu kolmeen ratsastusterapiaa käsittelevään kokonaisuuteen; hevososaan, pe-dagigis-psykologiseen osaan ja fysioterapia-osaan. Ratsastusterapia-koulutus on täydennyskoulutusta, jonka jälkeen jokainen toteuttaa terapiaa painottuen omaan ammatilliseen erityisalueeseen.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy